South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Isicelo sesiqinisekiso sokuba imoto yakho ikulungele ukuba sendleleni

Malunga | Ofanele kukwenza | Ixesha elimiselweyo | Ingaba kubiza malini na | Amaxwebhu omele ukuwagcwalisa | Ungaqhagamshela nabani

Malunga nesicelo sesiqinisekiso sokuba imoto yakho ikulungele ukuba sendleleni

Kufuneka imoto yakho ivavanyelwe ukuba ingasendleleni na phambi kokuba uyibhalise ngegama lakho. Ukuba imoto yakho isetyenziswa njengesithuthi sikawonke-wonke okanye njengesithuthi esithwala imithwalo enzima (ngaphandle kwebhasi), kufuneka uyithathe ivavanyelwe ukuba sendleleni rhoqo ngonyaka phambi kokuba uhlaziye iphepha-mvume layo. Ibhasi kufuneka ivavanyelwe ukuba sendleleni rhoqo ngeenyanga ezintandathu.                     

Zonke iimoto ezisebenza kwiindlela zikawonke-wonke kufuneka zivavanywe ukuze kuqondwe ukuba zikufanale na ukuba sendleleni. Luxanduva lwakho njengomnini wesithuthi ukuba uqinisekise ukuba imoto yakho ivavanyiwe. Ukuvavanywa kwezithuthi kungenziwa kwizikhululo zokuvavanya zabucala okanye kwezika wonke-wonke.                     
                                                                         
Ekupheleni kovavanyo lokuba sendleleni, ukuba iluphumelele, kukhutshwa isibhengezo.                        

Ofanele kukwenza

1.  Yiya kwisikhululo sakho sokuhlola iimoto esikufutshane kuwe uyize noku kulandelayo:    

  • isiqinisekiso sokubhalisa imoto
  • isazisi (ID
  • umrhumo ofunekayo.

2.  Zalisa uxwebhu ACR (Isicelo sesiQinisekiso sokuba seNdleleni).

Ixesha elimiselweyo

Isicelo sichotshelwa kwangaloo mini. 

Ingaba kubiza malini na

Qhagamshelana ne-ofisi yakho yasekuhlaleni ekhupha iimpephamvume uze ufumane amaxabiso.

Amaxwebhu omele ukuwagcwalisa

Uxwebhu ACR (Isicelo sesiQinisekiso sokuba seNdleleni kwesithuthi)

Amaxwebhu ayafumaneka kwisikhululo sokuvavanywa esikufutshane nawe okanye ungawakopa kwiwebhusayithi ye-eNaTIS.