Ukufaka isicelo sokukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo

Malunga
Ofanele kukwenza
Ixesha elimiselweyo
Ingaba kubiza malini na 
Amaxwebhu omele ukuwagcwalisa
Ungaqhagamshela nabani

 

 

Malunga ukufaka isicelo sokukhulisa umntwana ongengowakho
odinga inkathalo nokhuselo

Ukuba ufuna ukukhulisa umntwana odinga inkathalo kunye nokhuselo, faka isicelo sokukhulisa loo mntwana kwi-ofisi yeSebe loPhuhliso lwezeNtlalo okanye kumbutho ogunyazisiweyo wokukhusela abantwana.

Ukukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo kukubekwa komntwana okwethutyana odinga inkathalo kunye nokhuselo phantsi kolawulo lwakho. Umntwana ubekwa kwinkathalo yomntu ofanelekileyo ongenguye umzali wakhe.

Ngubani onelungelo lokuba ngumntwana okhuliswa kuba edinga inkathalo kunye nokhuseleko.

Umntwana kufuneka:   

 • abe ngaphantsi kweminyaka eli-18 kwaye/okanye
 • abe ebelahliwe okanye uyinkedama kwaye akanalo naluphi na uhlobo lwenkxaso alufumanayo
 • ubonakalisa ukuziphatha abazali okanye abamkhathalelayo abangakwaziyo ukukulawula   
 • abe uhlala ezitalatweni okanye uyangqiba ukuze aphile   
 • uzinikele ekuxhomekekeni kwisidodobalisi ngqondo kwaye akanayo nayiphi na inkxaso yokuba afumane unyango loko kuxhomekeka  
 • uxhatshaziwe okanye uvuleleke kuxhatshazo 
 • usemngciphekweni ukuba angabuyiselwa kubazali bakhe okanye abo bamkhathalelayo  
 • ukwimeko yokungahoyeki ngokwasemzimbeni okanye engqondweni, akaphethwanga kakuhle, uyaxhatshazwa ngumzali, ngulowo umkhathalelayo, ngumntu onoxanduva nelungelo lokuba ngumzali okanye ilungu losapho lomntwana okanye ngumntu umntwana lowo aphantsi kolawulo lwakhe.

Ngubani onelungelo lokukhulisa umntwana odinga inkathalo kunye nokhuselo

Ukuze ukulungele ukuba ngumntu okhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo, kufuneka:

 • ube neminyaka eli-18 okanye ngaphezulu
 • uphile qete kwaye ufaneleke 
 • ube uyakuthakazelela kwaye uyakwazi ukumxhasa umntwana 
 • ube uyakwazi ukwenza okumngqongileyo kube yindawo elungele ukukhula nokuphuhla komntwana

Ungakwazi ukukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kangangexesha elimiswe yinkundla. Kanye nje ukuba liphele ixesha elimiswe yinkundla, igosa elongameleyo, emva kokuphonononga ingxelo nokuthethelelwa lingakwazi ukulandisa ixesha lomyalelo wenkundla.

Ofanele kukwenza

 • Faka isicelo sokukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kwi-ofisi yeSebe loPhuhliso lwezeNtlalo okanye kumbutho ogunyazisiweyo wokhuselo lwabantwana.
 • Uya kuthunyelwa kunontlalontle oya kuqhuba uphando.  
 • Unontlalontle uya kuhlola iimeko zomntwana. 
 • Nawe uya kuhlolwa kwaye kukhangelwe ukuba ukulungele na ukuba ngumzali womntwana odinga inkathalo nokhuselo.
 • Faka ezi zilandelayo:
  • isifungo esichaza ukuba umntwana ulahliwe (ukuba sikhona)    
  • iziqinisekiso zokufa kwabazali (ukuba zikhona)
  • isiqinisekiso sokuzalwa somntwana (ukuba sikhona) – Ukuba umntwana akanaso isiqinisekiso sokuzalwa, unontlalontle uya kukuncedisa ukuba usifumane
  • isazisi sakho  
 • Abazali abamzeleyo umntwana kunye nomntwana kufuneka babandakanywe kule nkqubo. 
 • Kwiimeko apho umntwana elahliwe okanye eyinkedama, unontlalontle uya kukuncedisa ukufaka intengiso  kumaphephandaba nize nilinde impendulo evela kuluntu kangangenyanga enye.
 • Unontlalontle uya kuqulunqa ingxelo ethethelelayo aze ayithi thaca kwiNkundla yabaNtwana.
 • Ngokusekwe kwingxelo kanontlalontle, igosa elongameleyo enkundleni lingafumanisa ukuba umntwana udinga inkathalo nokhuselo.
 • Igosa elongameleyo liya kukhupha umyalelo wenkundla ovumela ukubekwa komntwana kumzali oza kumkhulisa ngenkathalo nokhuselo. Umyalelo wenkundla uya kubonisa amagama abazali, elomntwana oza kukhuliswa kunye nexesha aza kuhlala lona.

Qaphela: Kanye ukuba umyalelo wenkundla ukhutshwe, ungafaka isicelo sokukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kwi-ofisi yeSASSA. Umntwana angakhululwa ekuhlawuleni imali yesikolo nakumaziko oluntu ezempilo. Ukuze umntwana akhululwe ekuhlawuleni imali yesikolo, kufuneka uzalise uXwebhu lokuKhululwa olufumaneka esikolweni uze ufake nekopi yomyalelo wenkundla.

Ixesha elimiselweyo

Uphando kunye nokuqosheliswa kwemibuzo kuyohluka kwimeko nganye.

Ingaba kubiza malini na

Le nkonzo isimahla.

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000