U ḓiṅwalisa sa dzangano ḽine ḽa ṱhogomela tshitshavha na uṋetshedza tshumelo ya thuso ya thikhedzo ya vhaaluwa

Ngaha | Zwine vha tea u ita | Tshifhingambekanywa | Zwi ita vhugai | Fomo dzi no tea u adzwa | Vha kwama inyi

Ngaha u ḓi ṅwalisa sa dzangano ḽine ḽa  ṱhogomela tshitshavha na uṋetshedza tshumelo ya thuso ya thikhedzo ya vhaaluwa

Arali vha tshi ṱoḓa u ṋetshedza ṱhogomelo ya tshitshavha  na u ṋetshedza tshumelo ya thuso kha vhaaluwa tsini na hune vha dzula hone, vha nga ita khumbelo ya kha Mulangi Dzheneraḽa  ofisini dzavho dza tsinisa dza Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.

Dzangano ḽa ṱhogomelo ya tshi tshavha tshi ita uri vhaaluwa vha wane ṱhogomelo  na thikhedzo mahayani avho henefho kha tshitshavha nga nḓila ine zwa nga konadzeo ngayo.

Zwine vha tea u ita

 • Kha vhaye ofisini dzavho dza tsinisa dza Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.
 • Kha vha ḓadze fo ya 2.
 • Vha ṋetshedze zwitevhelaho:
  • puḽane ya bindu la dzangano na mutevhe wa tshumelo dzine dza ṋetshedzwa nga dzangano.
  • oadzina na khophi dzo satisifaiwaho dza  miraḓo ya dzangano
  • ndayotewa ya dzangano
  • ṱhanziela ya u ḓinwalisa ya NPO, arali vho ḓi ṅwalisa sa NPO
  • ṱhanziela dziṅwe na dziṅwe kana dokhumenthe dzine dza nga thikedza khumbelo
  • tshiṱanthamende tsho ṱolwaho tsha masheleni tsha miṅwedzi ya rathi
  • madzina na Zwidodombedzwa zwa vhukwani zwa  vhaṱola mbalelano
  • widodombedzwa zwakale  malugana na ṱanganedzwa ha magavhelo a masheleni
  • khavha ṋetshedze zwidodmedzwa zwa referentse na zwa vhukwani zwa vhathu /dzangano liṋe ḽa khou tikedza khumbelo
  • kha vha sumbedze zwiko zwoṱhe zwine vha wana hone masheleni
  • ridzhisiṱara ya mutevhe wa vha vhuelwa  wa u ṅwalisa madzina a miraḓo ya vhashumi vha ṋetshedzaho tshumelo.  
 • Musumi wa zwa matsilisano u ḓo ita madalo u itela uri a kone u vhona uri vha a fusha ndavhelelo ya  Mulanguli-Dzheneraḽa ya uri dzangano ḽavho ḽi ḓo ḽangulwa na u shuma nga u tevhedza maitele na dzi nyimele.
 • Arali vha tshi swikelela, vha ḓo bveledzelwa ṱhanziela ya u ḓiṅwalisa- Fomo ya 3.
 • Arali vho ṅwaliswa nahone vha felia kana u sa kona u swikelela maitele na nyimele dza lushaka, Mulanguli Dzheneraḽa u ḓo imisa dzangano ḽavho tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nga murahu ha musi vho wana ḓivhadzo ya ṅwedzi muthihi  kha dzangano ḽavho na u ṱanganedzwa ha tshumelo dzine vha ṋetshedza.

Kha vha ḓivhe uri: Madzangano oṱhe ṱhogomelo ya tshitshavha na thikhedzo ya tshumelo dzi langulwa na u sedzuluswa nga ṅwaha na ṅwaha u itela uri  huvhe na u swikelela maitele na nyimela dza lushaka. 

Tshifhingambekanywa

Zwinga dzhia vhege dzi swikaho ṱhanu u bveledza khumbelo yavho.

Zwi ita vhugai

A huna mbadelo.

Fomo dzi no tea u ḓadzwa

Fomo dzoṱhe dzi wanala ofisini yavho ya tsinisa ya Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.