Go kopa tlhokomelo ya go fatlhosa

Ka ga 
Se o tshwanetseng go se dira 
Nako ya tiragatso 
Tuelo ke bokae 
Diforomo tse di tladiwang 
O ka golagana le mang

 

 

Ka ga tlhokomelo ya go fatlhosa

Fa o batla go tlhokomela ngwana yo o tlhokang tlhokomelo le tshireletso, kopa go fatlhosa ngwana kwa kantorong ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago kgotsa mokgatlho wa semmuso wa tshireletso ya bana .

Tlhokomelo ya go fatlhosa ke go bewa ga nakwana ga ngwana yo o tlhokang tlhokomelo le tshireletso. Ngwana o bewa mo tlhokomelong ya motho yo o tshwanetseng yo e seng motsadi kgotsa motlhokomedi wa ngwana.

Ke mang yo o tshwanelang go nna ngwana yo o fatlhosiwang?

Ngwana o tshwanetse:

 • go nna ka fa tlase ga dingwaga tse 18 le/kgotsa,
 • go bo a tlogetswe kgotsa e le khutsana mme a se na mekgwa epe e e bonalang ya tshegetso,
 • go bontsha maitsholo a a se ka keng a laolwa ke motsadi kgotsa motlhokomedi;
 • go nna mo mebileng kgotsa go kopa go bona tse di yang maleng
 • go ikaega ka sere se motho a ka ikaegang ka sona mme a se na tshegetso epe ya go bona kalafi ya ikaego ya go nna jalo
 • go bo a jelwe ntsoma kgotsa go nnile le tšhono ya gore a jewe ntsoma
 • go nna mo kotsing fa a busetswa kwa tisong ya motsadi, kgotsa motlhokomedi
 • go nna mo maemong a tlhokomologo ya mmele kgotsa ya tlhaloganyo, go tsholwa ka tsela e e sa siamang, go dirisiwa ka tsela e e sa siamang kgotsa go nyadiwa ke motsadi kgotsa motlhokomedi, motho yo o nnag le maikarabelo le ditshwanelo tsa botsadi kgotsa leloko la lelapa la ngwana kgotsa motho yo ngwana a leng mo tlhokomelong ya gagwe.

Ke mang yo o tshwanelang go nna motsadi wa mofatlhosi?

Go tshwanelwa jaaka motsadi wa mofatlhosi, o tshwanetse:

 • go nna le dingwaga tse 18 kgotsa go feta
 • go itekanela le go nna maleba  
 • go nna le maikemisetso le bokgoni jwa go babalela ngwana
 • go kgona go tlamela tikologo e e tshwanetseng kgolo le kgodiso ya ngwana

O ka fatlhosa ngwana fela go ya ka sebaka se se kailweng mo taolong ya kgotlhatshekelo. Fa nako ya taolo ya kgotlatshekelo e setse e fetile, motshwaramarapo a ka nna a atolosa nako ya taolo ya kgotlatshekelo morago ga go leba gape katlanegiso e e tswang kwa go modirediloago.

Se o tshwanetseng go se dira

 • Kopa go fatlhosa ngwana kwa kantorong e e gaufi ya ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago kgotsa mokgatlho o o netefaditsweng wa tshireletso ya bana.
 • O tla tlhoka go romelwa ka go modirediloago yo o tla tsamaisang patlisiso.
 • Modirediloago o tla tlhalthoba maemo le mabaka a ngwana.
 • O tla tlhatlhobiwa go bona gore a o motsadi yo o tshwanetseng wa mofatlhosi.
 • Romela tse di latelang:
  • Afitafite e e kayang gore ngwana o tlogetswe (fa go le maleba)
  • Ditifikeite tsa loso tsa batsadi (fa gole maleba)
  • Setifikeite sa matsalo sa ngwana (fa go le maleba) – Fa ngwana a se na setifikeite sa matsalo, modirediloago o tla go thusa go bona setifikeite sa matsalo
  • Lekwaloitshupo la gago.
 • Batsadi ba ba belegeng ngwana mmogo le ngwana ba tshwanetse go nna karolo ya tsamaiso e
 • Mo mabakeng a ngwana a tlogetsweng kgotsa e leng khutsana, modirediloago o tla go thusa go baya papatso mo lekwalodikgannyeng le go emela tsibogo go tswa mo baaging kgwedi e le nngwe.
 • Modirediloago o tla rulaganya pegelo le go e tlhagisa kwa Kgotlatshekelong ya Bana e na le dikatlanegiso.
 • Go ya ka pegelo ya ga modirediloago, motshwaramarapo kwa kgotlatshekelong a ka nna a bona ngwana a tlhoka tlhokomelo le tshireletso.
 • Motshwaramarapo o tla ntsha taolo ya kgotlatshekelo e e dumelelang go dudisiwa ga ngwana le motsadi wa mofatlhosi. Taolo ya kgotlatshekelo e tla bontsha maina a motsadi wa mofatlhosi, ngwana yo o fatlhosiwang le nako ya go dula o fatlhosiwa.

Ela tlhoko: Fa taolo ya kgotlatshekelo e setse e ntshitswe, o ka nna wa kopa tuelo ya ngwana yo  o fatlhosiwang kwa kantorong e e gaufi nao ya SASSA. Ngwana a ka nna gape a gololwa mo go dueleng dituelo tsa sekolo kwa sekolong sa setšhaba le kwa ditheong tsa setšhaba tsa tlhokomelo ya pholo. Gore ngwana a gololwe mo go dueleng tuelo ya sekolo, o tshwanetse go tlatsa Foromo ya kgololo e e teng kwa sekolong, mme o romele khopi ya taolo ya kgotlatshekelo.

Nako ya tiragatso

Patlisiso le konosetso ya potso e farologana go ya ka kgetse nngwe le nngwe.

Tuelo ke bokae

Diforomo tsotlhe di teng kwa kantorong e e e gaufi nao ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago.

Diforomo tse di tladiwang

Diforomo tsotlhe di teng kwa kantorong e e e gaufi nao ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago.

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000