South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kopo ya lengolo la bopaki ba ho lokela tsela

Dintlha ka | O lokela ho etsang | Nako ya tshebetso | Ditjeo ke bokae | Diforomo tse tlatswang | Dintlha tsa ho iteanya

Dintlha ka ho etsa kopo ya lengolo la bopaki ba ho lokela tsela

O tlameha ho isa koloi ya hao tekolong ya ho lokela tsela pelo o e ngodisa lebitsong la hao. Ha koloi ya hao e sebedisetswa ho tsamaisa baeti kapa ele ya ho tsamaisa thepa e boima (kantle ho dibese), o tlameha ho e isa tekong ya ho lokela tsela selemo le selemo pele o ntjhafatsa laesense ya koloi ya hao. Bese yona e tlameha ho hlahlobelwa ho lokela tsela kamora kgwedi tse ding le tse ding tse tsheletseng.

Makoli ohle a sebedisang tsela tsa setjhaba a tlameha ho hlahlojwa ho sheba hore a loketse tsela. Ke boikarabelo ba hao jwaloka monga koloi ho netefatsa hore koloi ya hao e hlahlobilwe. Tlhahlobo ya makoloi e ka etsetswa diteisheneng tsa poraefete kapa tsa setjhaba.

Kamora ho phethelwa ha hlahlobo, ebang e atlehile, ho fanwa ka tsebiso.

O lokela ho etsang

  1. E ya seteisheneng se haufi le wena sa ho hlahloba koloi oye le ditokomane tse latelang:
    • setifikeiti sa ngodiso ya koloi
    • tokomane ya boitsebiso (ID
    • tjhelete e hlokehang
  2. Tlatsa foromo ya Kopo ya Lengolo la Bopaki ba ho lokela tsela.

Nako ya tshebetso

Kopo e sebetswa ka lona letsatsi leo.

Ditjeo ke bokae

Iteanye le ofisi ya heno ya dilaesense bakeng sa ditjeho.

Diforomo tse tlatswang

Foromo ya ACR (Kopo ya lengolo la bopaki ba ho lokela tsela)