South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Sicelo sesitifiketi sekuba semgwaceni

Ngesi | Yini lekumele uyente | Sikhatsi semsebenti | Ngabe kubita malini | Emafomu lagcwaliswako | Ngubani longamutsintsa

 
Kumele sitfutsi sakho sihlolelwe kuba semgwaceni ngaphambi kwekusibhalisa ngeligama lakho. Uma sitfutsi sakho sisetjentiswa kutfutsa umphakatsi nobe kusitfutsi semtfwalo losindzako (kungafaki emabhasi), kumele usihambise siyohlolelwa kufaneleka kuba semgwaceni njalo ngaphambi kwekuvuselela ilayisensi yesitfutsi sakho. Ibhasi kumele ihlolelwe kuba semgwaceni njalo ngetinyanga letisitfupha.

Tonkhe titfutsi letisebenta emgwaceni wesive tidzinga kuhlolwa kute kuncunywe kufaneleka kwato kuba semgwaceni. Kungumsebenti wakho njengemniyo kutsi sitfutsi sakho sihlolwe. Kuhlolwa kwetitfutsi kungentiwa etiteshini tekuhlola tangasese nobe tahulumende.
Ekupheleni kweluhlolo lwekufaneleka kuba semgwaceni, uma iphasile, kumele kuniketwe satiso.

Yini lekumele uyente

  1. Yani esiteshini sekuhlola titfutsi lesisedvute nawe naloku lokulandzelako:
    • sitifiketi sekubhaliswa kwesitfutsi
    • matisi (i-ID)
    • inhlawulo lebekiwe.
  2. Gcwalisa lifomu le-ACR (Sicelo Sesitifiketi Sekufaneleka kuba semgwaceni).

Sikhatsi semsebenti

Lesicela sentiwa ngelilanga linye.

Ngabe kubita malini

Tsintsana nelihhovisi lekukhishwa kwetimvume langakini kute utfole ngetindleko.

Emafomu lagcwaliswako

Lifomu le-ACR (Sicelo Sesitifiketi Sekufaneleka kuba semgwaceni).

Emafomu ayatfolakala esiteshini tekuhlola lesisedvute nobe ungawakhipha kuwebhusayithi ye-eNaTIS.