Bhalisa njengesakhiwo selunakekelo loluzindze emphakatsini kanye nelusekelo sebantfu labagugile

Ngesi | Yini lekumele uyente | Sikhatsi semsebenti | Ngabe kubita malini | Emafomu lagcwaliswako | Ngubani longamutsintsa

Lokuphatselene nekubhalisa njengesakhiwo selunakekelo loluzindze emphakatsini kanye nelusekelo sebantfu labagugile

Uma ufuna kutfula lunakekelo loluzindze emphakatsini kanye nelusekelo kubantfu labagugile edvute nalapho uhlala khona, ungafaka sicelo kuMcondzisi Jikelele kuliHhovisi leliTiko Letenhlalakahle lelisedvute nawe.

Lunakekelo lolutinte emphakatsini lucinisekisa kutsi bantfu labagugile batfola kunakekelwa kanye nelusekelo bahleti emakhaya abo kuleyo miphakatsi sikhatsi lesidze.

Yini lekumele uyente

 1. Vakashela liHhovisi leLitiko Letenhlalakahle lelisedvute nawe.
 2. Gcwalisa liFomu 2.
 3. Tfumela loku lokulandzelako:
  • licebo leBhizinisi lalenhlangano kanye neluhla lwetinsita loluniketwa ngulenhlangano
  • emagama kanye nemakhophi lacinisekisiwe abomatisi bemalunga alenhlangano
  • omtsetfosisekelo waleNhlangano
  • sitifiketi sekubhaliswa se-NPO, uma ibhalisiwe njenge-NPO
  • kanye naletinye titifiketi tekubhaliswa letikhona nobe imiculu lengasekela lesicelo
  • titatimende tetimali leticwaningiwe talokungenani tinyanga letisitfupha
  • e magama kanye netinchukaca tekuchumana talabaCwaningi maBhuku
  • umniningwane wekutfola luchasomali ngaphambilini
  • niketa emarefarensi kanye nemininingwane yekutsintsana yebantfu/tinhlangano letisekela lesicelo
  • veta yonkhe imitfombo yeluchasomali/imali lengenako
  • bhalisa luhla lwebantfu labatawuzuza, iRejista yemagama yetisebenti letitawutfula loluncedvo.
 4. Sisebenti setenhlalakahle sitawenta luvakasho kucinisekisa kutsi uhlangabetana timfuneko teMcondzisi Jikelele tekutsi inhlangano yakho itawulawulwa futsi ichutjwe ngekuhambisana nemigomo kanye nemazinga avelonkhe.
 5. Uma uhambisana naletimfuneko, utawuniketwa sitifiketi sekubhaliswa – liFomu 3.
 6. Uma ubhalisiwe bese uyahluleka kuhambisana nalemigomo kanye nemazinga avelonkhe, uMcondzisi Jikelele angamisa nobe acishe inhlangano yakho nobe kunini ngekukuniketa satiso senyanga yinye kulenhlangano yakho kanye nalaba labatfola loluncedvo lolutfulako.

Caphela: Tonkhe tinhlangano letibhalisiwe telunakekelo loluzindze emphakatsini kanye nelusekelo tiyagadvwa futsi ticubungulwe njalo ngemnyaka kucinisekisa kutsi tiyachubeka kuhambisana nemigomo kanye nemazinga avelonkhe.

Sikhatsi semsebenti

Kungatsatsa tinsuku letisihlanu kuphotfula sicelo sakho.

Ngabe kubita malini

Akukho tindleko.

Emafomu lagcwaliswako

Onkhe emafomu ayatfolakala endzaweni yekuhlala bantfu labakhulile lesedvute nawe.