Kufake sicelo Sekunakekela Umntfwana longesiye wakho

Ngesi 
Yini lekumele uyente 
Sikhatsi semsebenti 
Ngabe kubita malini 
Emafomu lagcwaliswako 
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngesi kufake sicelo Sekunakekela Umntfwana longesiye wakho

Uma ngabe ufuna kunakekela umntfwana lodzinga kunakekelwa nekuvikelwa, faka sicelo sekuphocelela lomntfwana kuLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe enhlanganweni yekuvikela bantfwana legunyatiwe.

Kunakekela lokuphocelelwe kuhlaliswa kwemntfwana kwesikhashana lodzinga kunanekekelwa nekuvikelwa. Umntfwana ubekwa etandleni temuntfu lofanele longesiye umtali nobe umbhasobhi wemntfwana.

Ngubani lofaneleka kuba ngumntfwana wekuhlala nebatali labangesibo bakhe?

Umntfwana kumele:

 • abe ngaphasi kweminyaka lengu-18 budzala futsi/nobe
 • alahliwe nobe ayintsandzane futsi angenato tintfo letibonakalako tekutiphilisa
 • akhombise kutiphatsa lokungete kwalawulwa ngumtali nobe ngumnakekeli
 • ahlala etitaladini nobe aphila ngekucela
 • etsembele kutidzakamiva futsi angatfoli lusito lwekulashelwa lokusebentisa tidzakamiva
 • bekahlushwa nobe asesimeni lesimenta ahlushwa 
 • angaba sengotini uma abuyiselwa etandleni temtali, tembhasobhi nobe temnakekeli
 • asesimeni sekunakekelwa ngekwemtimba nobe ngekwengcondvo, aphatfwa kabi, ahlukunyetwa nobe anyanywa ngumtali, ngumnakekeli nobe ngumuntfu lonemisebenti yemtali nemalungelo nobe lilunga lemndeni lemntfwana nobe umuntfu lolawula lomntfwana.

Ngubani lofaneleka kuba ngumtali longesiye wemntfwana?

Kufaneleka njengemtali longesiye wemntfwana, kumele:

 • ube neminyaka lengu-18 nobe ngetulu
 • ube uphilile futsi ufanelekile
 • ufisa futsi ukhona kondla umntfwana
 • ukhona kuniketa ngesimondzawo lesifanele kukhula nekutfutfuka kwemntfwana

Ungahlala nemntfwana ongesiye wakho ngekuya ngesikhatsi lesikhonjiswe kumyalo wenkantolo. Uma sekundlule lesikhatsi lesikhonjiswe kumyalo wenkantolo, siphatsimandla lesiphetse lendzaba singangeta lesikhatsi semyalo wenkantolo ngemuva kwesibuyeketo lesiphuma kusisebenti setenhlalakahle.

Yini lekumele uyente

 • Faka sicelo sekubhasobha umntfwana longesiye wakho ehhovisi lelisedvute nawe leLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe enhlanganweni yekuvikela bantfwana legunyatiwe.
 • Utawundluliselwa kusisebenti setenhlalakahle lesitawenta luphenyo. 
 • Sisebenti setenhlalakahle sitawuhlola timeko temntfwana. 
 • Utawuphindze uhlolwe futsi ubukisiswe kutsi uyafaneleka yini kubhasobha umntfwana longesiye wakho.
 • Faka loku lokulandzelako:
  • i-afidavit lesho kwekutsi lomntfwana ulahliwe (uma idzingeka)
  • titifiketi tekufa kwebatali (uma tidzingeka)
  • sitifiketi sekutalwa kwemntfwana (uma sizingeka) – Uma umntfwana angenaso sitifiketi sekutalwa, sisebenti setenhlalakahle sitakusita ekutfoleni sitifiketi sekutalwa
  • matisi wakho (i-ID).
 • Um(ba)tali bekutalwa kanye nemntfwana kumele babandzakanywe kulenchubo.
 • Etahlakahlweni lapho khona umntfwana alahliwe nobe angenabatali, sisebenti setenhlalakahle sitakusita kufaka tikhangiso kumaphephandzaba bese nilindza imphendvulo esiveni inyanga yinye. 
 • Sisebenti setenhlalakahle sitawuhlanganisa umbiko bese siwetfula eNkantolo yeBantfwana kanye netincomo.
 • Ngekuya ngembiko wesisebenti setenhlalakahle, siphatsimandla lesengamele enkantolo singatfola kutsi umntfwana udzinga kunakekelwa nekuvikelwa.
 • Siphatsimandla lesengamele sitawukhipha umyalo wenkantolo lovumela kuniketwa kwalomntfwana kumtali longesiye wakhe. Umyalo wenkantolo utawukhombisa emagama alomtali longesiye wemntfwana, alomntfwana ongesiye wemtali kanye nesikhatsi sekunakekelwa.

Khumbula: Uma sekukhishwe lomyalo wenkantolo, ungafaka sicelo sesibonelelo sekunakekela umntfwana longesiye wakho ehhovisi le-SASSA lelisedvute nawe. Umntfwana angaphindze akhululwe ekubhadaleni timali tesikolo esikolweni sahulumende nasetikhungweni tetemphilo tahulumende. Kute kutsi umntfwana angabhadaliswa timali tesikolo, kumele ugcwalise i-Exemption Form lelitfolakala etikolweni, uphindze ufake nekhophi yemyalo wenkantolo.

Sikhatsi semsebenti

Kuphenya nekuphetfwa kweluphenyo kwehluka ngekwehlukana kwemacala.

Ngabe kubita malini

Lolusito lwamahhala.

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000