Kufake sicelo sekunakekela umntfwana longesiye wakho

Ngesi 
Yini lekumele uyente 
Sikhatsi semsebenti 
Ngabe kubita malini 
Emafomu lagcwaliswako 
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngesi kufake sicelo sekunakekela umntfwana longesiye wakho

Uma ngabe ufuna kunakekela umntfwana lodzinga kunakekelwa nekuvikelwa, faka sicelo sekuphocelela lomntfwana kuLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe enhlanganweni yekuvikela bantfwana legunyatiwe.

Kunakekela lokuphocelelwe kuhlaliswa kwemntfwana kwesikhashana lodzinga kunanekekelwa nekuvikelwa. Umntfwana ubekwa etandleni temuntfu lofanele longesiye umtali nobe umbhasobhi wemntfwana.

Ngubani lofaneleka kuba ngumntfwana wekuhlala nebatali labangesibo bakhe?

Umntfwana kumele:

 • abe ngaphasi kweminyaka lengu-18 budzala futsi/nobe
 • alahliwe nobe ayintsandzane futsi angenato tintfo letibonakalako tekutiphilisa
 • akhombise kutiphatsa lokungete kwalawulwa ngumtali nobe ngumnakekeli
 • ahlala etitaladini nobe aphila ngekucela
 • etsembele kutidzakamiva futsi angatfoli lusito lwekulashelwa lokusebentisa tidzakamiva
 • bekahlushwa nobe asesimeni lesimenta ahlushwa 
 • angaba sengotini uma abuyiselwa etandleni temtali, tembhasobhi nobe temnakekeli
 • asesimeni sekunakekelwa ngekwemtimba nobe ngekwengcondvo, aphatfwa kabi, ahlukunyetwa nobe anyanywa ngumtali, ngumnakekeli nobe ngumuntfu lonemisebenti yemtali nemalungelo nobe lilunga lemndeni lemntfwana nobe umuntfu lolawula lomntfwana.

Ngubani lofaneleka kuba ngumtali longesiye wemntfwana?

Kufaneleka njengemtali longesiye wemntfwana, kumele:

 • ube neminyaka lengu-18 nobe ngetulu
 • ube uphilile futsi ufanelekile
 • ufisa futsi ukhona kondla umntfwana
 • ukhona kuniketa ngesimondzawo lesifanele kukhula nekutfutfuka kwemntfwana

Ungahlala nemntfwana ongesiye wakho ngekuya ngesikhatsi lesikhonjiswe kumyalo wenkantolo. Uma sekundlule lesikhatsi lesikhonjiswe kumyalo wenkantolo, siphatsimandla lesiphetse lendzaba singangeta lesikhatsi semyalo wenkantolo ngemuva kwesibuyeketo lesiphuma kusisebenti setenhlalakahle.

Yini lekumele uyente

 • Faka sicelo sekubhasobha umntfwana longesiye wakho ehhovisi lelisedvute nawe leLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe enhlanganweni yekuvikela bantfwana legunyatiwe.
 • Utawundluliselwa kusisebenti setenhlalakahle lesitawenta luphenyo. 
 • Sisebenti setenhlalakahle sitawuhlola timeko temntfwana. 
 • Utawuphindze uhlolwe futsi ubukisiswe kutsi uyafaneleka yini kubhasobha umntfwana longesiye wakho.
 • Faka loku lokulandzelako:
  • i-afidavit lesho kwekutsi lomntfwana ulahliwe (uma idzingeka)
  • titifiketi tekufa kwebatali (uma tidzingeka)
  • sitifiketi sekutalwa kwemntfwana (uma sizingeka) – Uma umntfwana angenaso sitifiketi sekutalwa, sisebenti setenhlalakahle sitakusita ekutfoleni sitifiketi sekutalwa
  • matisi wakho (i-ID).
 • Um(ba)tali bekutalwa kanye nemntfwana kumele babandzakanywe kulenchubo.
 • Etahlakahlweni lapho khona umntfwana alahliwe nobe angenabatali, sisebenti setenhlalakahle sitakusita kufaka tikhangiso kumaphephandzaba bese nilindza imphendvulo esiveni inyanga yinye. 
 • Sisebenti setenhlalakahle sitawuhlanganisa umbiko bese siwetfula eNkantolo yeBantfwana kanye netincomo.
 • Ngekuya ngembiko wesisebenti setenhlalakahle, siphatsimandla lesengamele enkantolo singatfola kutsi umntfwana udzinga kunakekelwa nekuvikelwa.
 • Siphatsimandla lesengamele sitawukhipha umyalo wenkantolo lovumela kuniketwa kwalomntfwana kumtali longesiye wakhe. Umyalo wenkantolo utawukhombisa emagama alomtali longesiye wemntfwana, alomntfwana ongesiye wemtali kanye nesikhatsi sekunakekelwa.

Khumbula: Uma sekukhishwe lomyalo wenkantolo, ungafaka sicelo sesibonelelo sekunakekela umntfwana longesiye wakho ehhovisi le-SASSA lelisedvute nawe. Umntfwana angaphindze akhululwe ekubhadaleni timali tesikolo esikolweni sahulumende nasetikhungweni tetemphilo tahulumende. Kute kutsi umntfwana angabhadaliswa timali tesikolo, kumele ugcwalise i-Exemption Form lelitfolakala etikolweni, uphindze ufake nekhophi yemyalo wenkantolo.

Sikhatsi semsebenti

Kuphenya nekuphetfwa kweluphenyo kwehluka ngekwehlukana kwemacala.

Ngabe kubita malini

Lolusito lwamahhala.