South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kgopelo ya tebalelo ya motšhoni

Motho wa go imelwa ke dikoloto ke motho yo a kolotago, yo e lego gore dithoto tša gagwe (ka moka, go akaretša tšhelete, yeo motho a nago le yona) di lego ka tlase ga taolo. ka gare ga mathata a dikoloto gomme o nyaka go fiwa thušo ya kimollo (o se sa imelwa ke dikoloto)  mo nakong ya ka fase ga mengwaga ye lesome ya ka morago ga ge a hlathilwe go ba ka gare ga dikoloto, a ka dira kgopelo ya thušo ya kimollo ka kgorong ya tsheko.

Hwetša dintlha ka botlalo mabapi le go dira kgopelo ya thušo ya kimollo ya mathata a dikoloto goba o leletše Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo mo go 012 357 8205 goba o romele emeile go: Chiefmaster@justice.gov.za.