Central Applications Clearing House

Ge e le gore o nyaka go ithuta ka Yunibesithing goba ka kholetšheng, o swanetše go dira dikgopelo go Lefelo la go Amogela le go Dumelela Dikgopelo, le le tsebjago ka Central Applications Clearing House (CACH).

Lefelo la CACH le tla nyalantšha phrofaele ya moithuti le seo a nyakago go ithuta sona diyunibesithing, dikholetšheng tša thuto le tlhahlo tša sethekniki le tša matsogo (di-TVET) le mafelong a go ithutela mešomo ka gare ga Bolaodi bja Lefapha la Thuto le Tlhahlo (di-SETA).

Tshedimošo ye e gatišitšwego e tla romelwa diyunibesithing tša maleba. Ge go na le dikgoba gomme bakgopedi ba fihlelela dinyakwa, dihlongwa tša thuto di tla ikgokaganya le baithuti tša ba tsenya dikgobeng tše di lego gona.

Diyunibesithi le dikholetšhe ga di amogele dikgopelo tša 'Batho bao ba tlišago dikgopelo ebile ba nyaka kamogelo semeetseng'.

Baithuti ba ka ikgokaganya le ba tirelo ya CACH go thoma ka Pherekgong go fihla ka Dibokwane gareng ga iri ya bo 8:00 go fihla ka iri ya bo 20:00 mogaleng wa: 0800 356 635, goba inthaneteng go: http://cach.dhet.gov.za. Ka go le lengwe, romela SMS ye e nago le leina la gago le nomoro ya Boitsebišo go: 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015