Go dira kgopelo ya tlhokomelo ya ngwana wa lefepša

Ka ga 
Seo o swanetšego go se dira 
Lebaka 
E dira tshenyagelo ya bokae 
Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa 
Dintlha tša boikopanyo

 

 

Ka ga go dira kgopelo ya tlhokomelo ya ngwana wa lefepša

Ge o nyaka go hlokomela ngwana yo a hlokago tlhokomelo le tšhireletšo ya batswadi ba gagwe ka madi, dira kgopelo yeo go Kgoro ya Tlhabollo ya Leago goba mokgahlong wo o dumeletšwego wa tšhireletšo ya bana.

Tlhokomelo ya ngwana wa lefepša e hlaloša gore ngwana yoo o hlokomelwa le go fiwa tšhireletšo ya lebakanyana ke motho yo e sego motswadi wa gagwe ka madi. Ngwana yoo o hlokomelwa le go šireletšwa ke motho yo a nago lemaswanedi a go dira bjalo etšwe e se motswadi wa ngwana ka madi.

Ke mang yo a nago le maswanedi a go hlokomela ngwana wa lefepša?

Ngwana o swanetše go:

 • ba ka fase ga mengwaga ye 18 le/goba
 • ba a lahlilwe ke batswadi goba e le tšhiwana gomme a hloka tlhokomelo ya maleba
 • bontšha maitshwaro a a ka se kgonego go kgotlelelwa ke motswadi goba mohlokomedi
 • ba a dula mebileng goba a kgopelo marobalo
 • ba lekgoba la diritibatši/dinotagi gomme a se na thušo ya gore a tlogele diritibatši/dinotagi tšeo
 • ba a hlorišwa goba a phela ka fase ga maemo a tlhorišo 
 • ba a ka ba kotsing ge a ka bušetšwa go batswadi ba gagwe goba go mohlokomedi wa gagwe
 • ba a na le mathata a monagano, a swerwa gampe, a hlorišwa ke motswadi, mohlokomedi goba motho yo a nago le maikarabelo le ditokelo tša botswadi mo ngwaneng yoo goba yo mongwe wa leloko la ngwana yoo goba motho yo a laolago ngwana yoo.

Ke mang yo e ka bago motswadi wa ngwana yo e sego wa madi?

Gore o kgone go hlokomela ngwana, o swanetše go:

 • ba le mengwaga ye 18 goba go feta
 • o le motho wa maleba 
 • ba o ikemišeditše ebile o nyaka go hlokomela ngwana yoo
 • ba o kgona go fana ka legae la maleba la go godiša ngwana

O ka kgona go hlokomela ngwana lebaka la go lekana le ka moo go hlalošitšwego ke taelelo ya kgorotsheko. Morago ga gore nako ye e filwego e fihle, mohlankedi a ka oketša nako yeo ka morago ga gore a lekole tigelo ya modirelaleago.

Seo o swanetšego go se dira

 • Dira kgopelo ya go hlokomela ngwana yo e sego wa gago ka madi ofising ya kgauswi le wena ya Kgoro ya Tlhabollo ya Leago goba mokgahlong wo o dumeletšwego.
 • O tlo romelwa go modirelaleago yo a tlogo dira dinyakišišo. 
 • Modirelaleago o tlo lekola maemo a ngwana. 
 • Gape le wena o tlo lekolwa go bona ge e le gore o na le maswanedi a go hlokomela ngwana yoo.
 • Fana ka:
  • abitabiti ya go hlaloša gore ngwana yoo o hloka tlhokomelo (ge go le maleba)
  • ditifikeiti tša lehu la batswadi (ge go le maleba)
  • setifikeiti sa matswalo a ngwana (ge go le maleba) – ge ngwana a e na le sona, modirelaleago o tlo thuša gore se hwetšwe
  • pukwana ya gago ya boitšhupo (ID).
 • Batswadi ba ngwana ba madi le ngwana ka boyena ba swanetše go amega kgopelong yeo.
 • Ge e le gore ngwana o lahlilwe goba batswadi ba gagwe ba hlokofetše, modirelaleago o tlo thuša ka go tsenya kwalakwatšo ka dikuranteng gomme a emele phetolo go tšwa setšhabeng lebaka la kgwedi.
 • Modirelaleago o tlo dira pego le ditegelo gomme ya fiwa Kgorotsheko ya Bana.
 • Go ya ka moo pego yeo e tla bego e ngwadilwe ka gona, mohlankedi wa kgorotsheko a ka tšea sephetho sa gore ngwana yoo o nyaka tlhokomelo le tšhireletšo.
 • Mohlankedi yoo o tlo fa taelelo ya kgorotsheko ya go dumella gore ngwana a fiwe tlhokomelo ke motswadi yo e sego wa gagwe ka madi. Taelelo ya kgorotsheko e tlo bontšha maina a batswadi bao, a ngwaga yoo le gore o tlo dula le batswadi bao lebaka le lekae.

Hlokomela: Morago ga gore go fiwe taelelo ya kgorotsheko, o ka dira kgopelo ya tšhelete ya go hlokomela ngwana wa lefepša ofising ya kgauwi le wena ya SASSA. Ngwana yoo le yena a fa dumellwa go se lefe tšhelete sekolong seo a tsenago go sona le mafelong a setšhaba a kalafo. Gore ngwana a fiwe tumello ya go se lefe tšhelete ya sekolo, o swanetše go tlatša Fomo ya maleba ye e hwetšagalago sekolong, gomme o romele le khopi ya taelelo ya kgorotsheko. 

Lebaka

Go dira dinyakišišo le go phetha ka kgopelo go tlo fapana go ya ka kgopelo.

E dira tshenyagelo ya bokae

Tirelo ye ga e lefelwe.

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Difomo ka moka di hwetšagala ofising ya kgauswi le wena ya Kgoro ya Merero ya Tlhabollo ya Leago.

Dintlha tša boikopanyo

Department of Social Development provincial offices contact list (Lenaneo la diofisi tša diprofenseng tša Kgoro ya Tlhabollo ya Leago)