Go dira kgopelo ya Tlhokomelo ya Ngwana wa Lefepša

Ka ga 
Seo o swanetšego go se dira 
Lebaka 
E dira tshenyagelo ya bokae 
Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa 
Dintlha tša boikopanyo

 

 

Ka ga go dira kgopelo ya Tlhokomelo ya Ngwana wa Lefepša

Ge o nyaka go hlokomela ngwana yo a hlokago tlhokomelo le tšhireletšo ya batswadi ba gagwe ka madi, dira kgopelo yeo go Kgoro ya Tlhabollo ya Leago goba mokgahlong wo o dumeletšwego wa tšhireletšo ya bana.

Tlhokomelo ya ngwana wa lefepša e hlaloša gore ngwana yoo o hlokomelwa le go fiwa tšhireletšo ya lebakanyana ke motho yo e sego motswadi wa gagwe ka madi. Ngwana yoo o hlokomelwa le go šireletšwa ke motho yo a nago lemaswanedi a go dira bjalo etšwe e se motswadi wa ngwana ka madi.

Ke mang yo a nago le maswanedi a go hlokomela ngwana wa lefepša?

Ngwana o swanetše go:

 • ba ka fase ga mengwaga ye 18 le/goba
 • ba a lahlilwe ke batswadi goba e le tšhiwana gomme a hloka tlhokomelo ya maleba
 • bontšha maitshwaro a a ka se kgonego go kgotlelelwa ke motswadi goba mohlokomedi
 • ba a dula mebileng goba a kgopelo marobalo
 • ba lekgoba la diritibatši/dinotagi gomme a se na thušo ya gore a tlogele diritibatši/dinotagi tšeo
 • ba a hlorišwa goba a phela ka fase ga maemo a tlhorišo 
 • ba a ka ba kotsing ge a ka bušetšwa go batswadi ba gagwe goba go mohlokomedi wa gagwe
 • ba a na le mathata a monagano, a swerwa gampe, a hlorišwa ke motswadi, mohlokomedi goba motho yo a nago le maikarabelo le ditokelo tša botswadi mo ngwaneng yoo goba yo mongwe wa leloko la ngwana yoo goba motho yo a laolago ngwana yoo.

Ke mang yo e ka bago motswadi wa ngwana yo e sego wa madi?

Gore o kgone go hlokomela ngwana, o swanetše go:

 • ba le mengwaga ye 18 goba go feta
 • o le motho wa maleba 
 • ba o ikemišeditše ebile o nyaka go hlokomela ngwana yoo
 • ba o kgona go fana ka legae la maleba la go godiša ngwana

O ka kgona go hlokomela ngwana lebaka la go lekana le ka moo go hlalošitšwego ke taelelo ya kgorotsheko. Morago ga gore nako ye e filwego e fihle, mohlankedi a ka oketša nako yeo ka morago ga gore a lekole tigelo ya modirelaleago.

Seo o swanetšego go se dira

 • Dira kgopelo ya go hlokomela ngwana yo e sego wa gago ka madi ofising ya kgauswi le wena ya Kgoro ya Tlhabollo ya Leago goba mokgahlong wo o dumeletšwego.
 • O tlo romelwa go modirelaleago yo a tlogo dira dinyakišišo. 
 • Modirelaleago o tlo lekola maemo a ngwana. 
 • Gape le wena o tlo lekolwa go bona ge e le gore o na le maswanedi a go hlokomela ngwana yoo.
 • Fana ka:
  • abitabiti ya go hlaloša gore ngwana yoo o hloka tlhokomelo (ge go le maleba)
  • ditifikeiti tša lehu la batswadi (ge go le maleba)
  • setifikeiti sa matswalo a ngwana (ge go le maleba) – ge ngwana a e na le sona, modirelaleago o tlo thuša gore se hwetšwe
  • pukwana ya gago ya boitšhupo (ID).
 • Batswadi ba ngwana ba madi le ngwana ka boyena ba swanetše go amega kgopelong yeo.
 • Ge e le gore ngwana o lahlilwe goba batswadi ba gagwe ba hlokofetše, modirelaleago o tlo thuša ka go tsenya kwalakwatšo ka dikuranteng gomme a emele phetolo go tšwa setšhabeng lebaka la kgwedi.
 • Modirelaleago o tlo dira pego le ditegelo gomme ya fiwa Kgorotsheko ya Bana.
 • Go ya ka moo pego yeo e tla bego e ngwadilwe ka gona, mohlankedi wa kgorotsheko a ka tšea sephetho sa gore ngwana yoo o nyaka tlhokomelo le tšhireletšo.
 • Mohlankedi yoo o tlo fa taelelo ya kgorotsheko ya go dumella gore ngwana a fiwe tlhokomelo ke motswadi yo e sego wa gagwe ka madi. Taelelo ya kgorotsheko e tlo bontšha maina a batswadi bao, a ngwaga yoo le gore o tlo dula le batswadi bao lebaka le lekae.

Hlokomela: Morago ga gore go fiwe taelelo ya kgorotsheko, o ka dira kgopelo ya tšhelete ya go hlokomela ngwana wa lefepša ofising ya kgauwi le wena ya SASSA. Ngwana yoo le yena a fa dumellwa go se lefe tšhelete sekolong seo a tsenago go sona le mafelong a setšhaba a kalafo. Gore ngwana a fiwe tumello ya go se lefe tšhelete ya sekolo, o swanetše go tlatša Fomo ya maleba ye e hwetšagalago sekolong, gomme o romele le khopi ya taelelo ya kgorotsheko. 

Lebaka

Go dira dinyakišišo le go phetha ka kgopelo go tlo fapana go ya ka kgopelo.

E dira tshenyagelo ya bokae

Tirelo ye ga e lefelwe.

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Difomo ka moka di hwetšagala ofising ya kgauswi le wena ya Kgoro ya Merero ya Tlhabollo ya Leago.

Dintlha tša boikopanyo

Department of Social Development provincial offices contact list (Lenaneo la diofisi tša diprofenseng tša Kgoro ya Tlhabollo ya Leago)

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000