Tlolisela ukuba mtjhejingulani womphakathi kanye nokuba msekeli wabantu abadala

Okuphathelene
Okufanele ukwenze
Isikhathi esibekiweko
Kubiza malini
Amaforomo ekufanele uwazalise
Ungathintana nobani

 

 

Okuphathelene nokutlolisela ukuba mtjhejingulani womphakathi nokuba msekeli wabantu abadala

Nangabe ufuna ukuba mtjhejingulani womphakathi nokusekela abantu abadala eduze nalapho bahlala khona, ungenza isibawo kumNqophisi-Zombelele ema-ofisini womNyango wezokuThuthukiswa komPhakathi. 

UMtjhejingulani uqinisekisa bonyana abantu abadala bathola itlhogomelo nokusekelwa emizini yabo emphakathini abahlala kiwo ngaleso sikhathi abafuna ngaso.

Okufanele ukwenze

 1. Iya ema-ofisini womNyango wezokuTHuthukiswa komPhakathi
 2. Zalisa iforomo 2.
 3. Letha lokhu okulandelako:
  • umtlamo webhizinisi kanye nerhelo lemisebenzi eyenziwa yihlangano
  • amagama kanye namakhophi aqinisekisiweko wabomazisi bamalunga wehlangano
  • umthethosisekelo wehlangano
  • isitifiketi sokutlolisa se-NPO, nangabe itloliswe njenge-NPO.  
  • esinye nesinye isitifiketi sokutlolisa namkha imitlolo engasekela isibawo
  • isitatimende semali esihloliweko seenyanga ezisithandathu.
  • amagama kanye nemininingwana yokuthintana yama-Oditha.
  • ilwazi langaphambilini ngokuthola imitlomelo yezeemali
  • uveze isikhombiso kanye nemininingwana yokuthintana yabantu/ iinhlangano ezisekela isibawo leso
  • uveze yoke imithombo eletha ingeniso/ nesekelo ngeemali
  • irejista yerhelo labazuzi, irejista yamabizo wamalunga wabasebenzi abasebenza lapho.
 4. Isisebenzi sezomphakathi sizakuvakatjhela ukuqinisekisa bonyana wanelisa iimfuno zomNqophisi-mazombe sokobana ihlangano yakho izakulawulwa iphathwe ngokulandela ikambiso namazinga afaneleko.
 5. Nawukhambisana nalokho, uzakunikelwa isitifiketi sokutlolisa – iforomo 3.
 6. Nangabe sewutlolisile begodu awukhambisani nekambiso namazinga wesitjhaba, umNqophisi –Mazombe angesula ihlangano yakho ngesinye nesinye isikhathi ngemva kokukwazisa inyanga eyodwa kanye nobenzela umsebenzi.

Tjheja: Boke abatjhejingulani kanye nabasekeli babekwa ilihlo bebahlolwe qobemnyaka ukuqinisekisa bonyana bakhambisana nekambiso kanye namazinga abekiweko.

Isikhathi esibekiweko

Kungathatha amalanga amahlanu ukusebenzana nesibawo sakho.

Kubiza malini

Akubhadalwa.

Amaforomo ekufanele uwazalise

Woke amaforomo atholakala ema-ofisini aseduze nawe womNyango wezokuThuthukiswa komPhakathii.

Ungathintana nobani