South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Isibawo sokubuyiselwa ebujameni bangaphambilini ukusuka ekutjhoneni

Umuntu obhalelwa kubhadala isikolodo mumuntu otjhonileko okuthi i-isteyidakhe (koke, kufakwe hlangana imali, umuntu akukolodako) wemukwe khona (kubekwe ngaphasi kwelawulo bekufike lapha kunikelwa imithetho neenkhathi begodu/nanyana kuhlkangabezanwe nobujamo obuquntiweko). Nangabe utjhade kolomhlobo womtjhado othi kwami ngekwakho bese kwenzeke bona umlinganakho asahlelwe yitjhono, umThetho weTjhono ka-1936, uthatha bona nawe ungaphakathi kwetjhono ngesimanga sokobana ningaphasi kwe-isteyidi yinye ehlanganyelweko. Nangabe umuntu osahlelwe yitjhono ufuna ukutjhuguluka (angasabi neenkolodo) hlangana neminyaka elitjhumi yokutholakala unetjhono, umuntu loyo angafaka isibawo sokutjhugululwa.

Thola okunengi mayelana ukufaka isibawo sokutjhugululwa sifakwa ngabeneenkolodo  nanyana thintana nomNyango wezobuLungiswa kanye nokuThuthukisa umThethosisekelo kilenomboro 012 357 8205 nanyana imeyilela ku: Chiefmaster@justice.gov.za