Isibawo sokuba mtlhogomeli

Okuphathelene 
Okufanele ukwenze 
Isikhathi esibekiweko 
Kubiza malini 
Amaforomo ekufanele uwazalise 
Ungathintana nobani

 

 

Okuphathelene

Nangabe ufuna ukutlhogomela umntwana ofuna itjhejo kanye nevikeleko, faka isibawo sokuba mtlhogomeli womntwana ku-ofisi yomNyango oThuthukisa zeHlalakule nanyana kuhlangano yokuvikela umntwana egunyaziweko.

Ukuba mtlhogomeli womntwana kuyinto yokubeka umntwana otlhoga itjhejo kanye nevikeleko endaweni okwesikhatjhana. Umntwana ubekwa ukobana atlhogonyelwe mumuntu ongasuye umbelethakhe nanyana mtjheji womntwana.

Ngubani onegunya lokuba mntwana otlhogonyelwako?

Umntwana kufanele:

 • Abe ngaphasi kweminyaka eli-18 ubudala begodu/nanyana
 • Ulahliwe nanyana uyintandani begodu akayo indlela ebonakalako yesekelo
 • Ukutjengisa ukuziphatha okungeze kwalawulwa mbelethi nanyana mtlhogomeli
 • Kube ngohlala esitradeni nanyana okhamba abawa ukuze adle
 • kube ngophila ngezinto ezikhiqizwako begodu ngaphandle kwesekelo ukobana athole ukwelatjhwa ngokomukghwa wokuphila ngalokho
 • kube mumuntu ohlunguphaziweko nanyana osengozini yokuhlunguphazwa
 • Kube mumuntu osengozini nangabe ubuyiselwa kumbelethi, umtlhogomeli nanyana umtjheji
 • Abe sebujameni sokungatlhogonyelwa ngokwengqondo, bokutlhoriswa, ukubethwa nanyana ukwehliswa isithunzi  mbelethi, mtlhogomeli, mumuntu onesibopho sokuba mbelethi kanye namalungelo nanyana ilunga lomndeni lomntwana nanyana mumuntu umntwana ongaphasi kwelawulo lakhe.

Ngubani onegunya lokuba mbelethi omtlhogomeli?

Ukobana ube negunya lokuba mbelethi omtlhogomeli, kufanele:

 • Ube neminyaka eli-18 ubudala nanyana engaphezulu
 • Ube sebujameni obuhle begodu ulunge
 • Ukube uyafuna begodu uyakghona ukondla umntwana
 • Uyakghona ukunikela umntwana indawo yebhoduluko elifuthumeleko ukobana umntwana akhule kuhle

Ungaba mtlhogomeli womntwana ngesikhatheso esivezwe emlayweni wekhotho. Nasele isikhathi esibekwe yikhotho siphelile, isiphathiswa esilawulako angathi ngemva kokubuykeza isiphakamiso esibuya kusisebenzi sezehlalakule anagangeza isikhathi somlayo wkhotho.

Okufanele ukwenze

 • Faka isibawo sokuba mtlhogomeli womntwana ku-ofisi yomNyango wezeHlalakuhle eseduze nawe nanyana kuhlangano evikela abantwana egunyaziweko.
 • Uzakuthunyelwa kusisebenzi sezehlalakuhle esizakwenza iphenyo.
 • Isisebenzi sezehlalakuhle sizakuhlola ubujamo bomntwana.
 • Uzakuhlolwa godu begodu uskrinwe kuqalwe ukobana ufanele ukuba mbelethi otlhogomelako.
 • Thumela lokhu okulandelako:
  • I-afidavidi etjhoko bona umntwana ulahliwe (nangabe ikhona)
  • Iintifikeyidi zokuhlongakala zababelethi  (nangabe zikhona)
  • Isitifikeyidi somntwana samabeletho(nangabe sikhona) – nangabe umntwana akanaso isitifikeyidi samabeletho, isisebenzi sezehalakuhle sizakusiza ukobana uthole isitifikeyidi samabeletho.  
  • Incwadakho kamazisi i-ID.
 • Ababelethi bakho bamambala begodu   umntwana kufanele abandakanywe ekambisweni
 • Lapha kutholakala khona bona umntwana ulahliwe nanyana uyintandani, isisebenzi sezehlalakuhle sizakusiza ukuthumela isikhangiso emaphephandabeni bese kulindwe ipendulo ebuya emphakathini inyanga eyodwa.
 • Isisebenzi sezehlalakuhle sizakubuthelela umbiko bese siwethula kuKhotho yabeNtwana kanye neemphakamiso.
 • Ngokudzimelela kumbiko wesisebenzi sezehlalakuhle, isiphathiswa esilawulako ekhotho singathola bona umntwana udinga itlhogomelo nevikeleko.
 • Isiphathiswa esilawulako sizakukhupha umlayo wekhotho sigunyaze ukubekwa komntwana kumbelethi omtlhogomeli. Umlayo wekhotho uzakutjengisa amabizo wombelethi omtlhogomeli, umntwana otlhogonyelwako  kanye nesikhathi sokubekwa njengomtlhogomeli.

Yelela: Nasele umlayo wehotho ukhutjhiwe, ungafaka isibawo semali yesondlo yokutlhogomela umntwana  ku-ofisakho ye-SASSA eseduze nawe.  Ukobana umntwana akhutjhwe ekubhadaleni imali yesikolo, kufanele uzalise iforomo lokungabhadali elitholakala esikolweni, bese uthumela ikhophi yomlayo wekhotho. 

Isikhathi esibekiweko

Iphenyo kanye nokuqedelelwa kwephenyo kuyahluka ngokwemilandu ngemilandu.

Kubiza malini

Umsebenzi usimahla.

Irhelo lama-ofisi womNyango oThuthukisa zeHlalakuhle kuPhrovinsi

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000