Isibawo sokuba mtlhogomeli

Okuphathelene 
Okufanele ukwenze 
Isikhathi esibekiweko 
Kubiza malini 
Amaforomo ekufanele uwazalise 
Ungathintana nobani

 

 

Okuphathelene

Nangabe ufuna ukutlhogomela umntwana ofuna itjhejo kanye nevikeleko, faka isibawo sokuba mtlhogomeli womntwana ku-ofisi yomNyango oThuthukisa zeHlalakule nanyana kuhlangano yokuvikela umntwana egunyaziweko.

Ukuba mtlhogomeli womntwana kuyinto yokubeka umntwana otlhoga itjhejo kanye nevikeleko endaweni okwesikhatjhana. Umntwana ubekwa ukobana atlhogonyelwe mumuntu ongasuye umbelethakhe nanyana mtjheji womntwana.

Ngubani onegunya lokuba mntwana otlhogonyelwako?

Umntwana kufanele:

 • Abe ngaphasi kweminyaka eli-18 ubudala begodu/nanyana
 • Ulahliwe nanyana uyintandani begodu akayo indlela ebonakalako yesekelo
 • Ukutjengisa ukuziphatha okungeze kwalawulwa mbelethi nanyana mtlhogomeli
 • Kube ngohlala esitradeni nanyana okhamba abawa ukuze adle
 • kube ngophila ngezinto ezikhiqizwako begodu ngaphandle kwesekelo ukobana athole ukwelatjhwa ngokomukghwa wokuphila ngalokho
 • kube mumuntu ohlunguphaziweko nanyana osengozini yokuhlunguphazwa
 • Kube mumuntu osengozini nangabe ubuyiselwa kumbelethi, umtlhogomeli nanyana umtjheji
 • Abe sebujameni sokungatlhogonyelwa ngokwengqondo, bokutlhoriswa, ukubethwa nanyana ukwehliswa isithunzi  mbelethi, mtlhogomeli, mumuntu onesibopho sokuba mbelethi kanye namalungelo nanyana ilunga lomndeni lomntwana nanyana mumuntu umntwana ongaphasi kwelawulo lakhe.

Ngubani onegunya lokuba mbelethi omtlhogomeli?

Ukobana ube negunya lokuba mbelethi omtlhogomeli, kufanele:

 • Ube neminyaka eli-18 ubudala nanyana engaphezulu
 • Ube sebujameni obuhle begodu ulunge
 • Ukube uyafuna begodu uyakghona ukondla umntwana
 • Uyakghona ukunikela umntwana indawo yebhoduluko elifuthumeleko ukobana umntwana akhule kuhle

Ungaba mtlhogomeli womntwana ngesikhatheso esivezwe emlayweni wekhotho. Nasele isikhathi esibekwe yikhotho siphelile, isiphathiswa esilawulako angathi ngemva kokubuykeza isiphakamiso esibuya kusisebenzi sezehlalakule anagangeza isikhathi somlayo wkhotho.

Okufanele ukwenze

 • Faka isibawo sokuba mtlhogomeli womntwana ku-ofisi yomNyango wezeHlalakuhle eseduze nawe nanyana kuhlangano evikela abantwana egunyaziweko.
 • Uzakuthunyelwa kusisebenzi sezehlalakuhle esizakwenza iphenyo.
 • Isisebenzi sezehlalakuhle sizakuhlola ubujamo bomntwana.
 • Uzakuhlolwa godu begodu uskrinwe kuqalwe ukobana ufanele ukuba mbelethi otlhogomelako.
 • Thumela lokhu okulandelako:
  • I-afidavidi etjhoko bona umntwana ulahliwe (nangabe ikhona)
  • Iintifikeyidi zokuhlongakala zababelethi  (nangabe zikhona)
  • Isitifikeyidi somntwana samabeletho(nangabe sikhona) – nangabe umntwana akanaso isitifikeyidi samabeletho, isisebenzi sezehalakuhle sizakusiza ukobana uthole isitifikeyidi samabeletho.  
  • Incwadakho kamazisi i-ID.
 • Ababelethi bakho bamambala begodu   umntwana kufanele abandakanywe ekambisweni
 • Lapha kutholakala khona bona umntwana ulahliwe nanyana uyintandani, isisebenzi sezehlalakuhle sizakusiza ukuthumela isikhangiso emaphephandabeni bese kulindwe ipendulo ebuya emphakathini inyanga eyodwa.
 • Isisebenzi sezehlalakuhle sizakubuthelela umbiko bese siwethula kuKhotho yabeNtwana kanye neemphakamiso.
 • Ngokudzimelela kumbiko wesisebenzi sezehlalakuhle, isiphathiswa esilawulako ekhotho singathola bona umntwana udinga itlhogomelo nevikeleko.
 • Isiphathiswa esilawulako sizakukhupha umlayo wekhotho sigunyaze ukubekwa komntwana kumbelethi omtlhogomeli. Umlayo wekhotho uzakutjengisa amabizo wombelethi omtlhogomeli, umntwana otlhogonyelwako  kanye nesikhathi sokubekwa njengomtlhogomeli.

Yelela: Nasele umlayo wehotho ukhutjhiwe, ungafaka isibawo semali yesondlo yokutlhogomela umntwana  ku-ofisakho ye-SASSA eseduze nawe.  Ukobana umntwana akhutjhwe ekubhadaleni imali yesikolo, kufanele uzalise iforomo lokungabhadali elitholakala esikolweni, bese uthumela ikhophi yomlayo wekhotho. 

Isikhathi esibekiweko

Iphenyo kanye nokuqedelelwa kwephenyo kuyahluka ngokwemilandu ngemilandu.

Kubiza malini

Umsebenzi usimahla.