Pleegsorg

Oor
Wat om te doen
Tydsduur
Hoeveel kos dit
Vorms om in te vul
Kontakbesonderhede

 

 

Oor aansoek doen vir pleegsorg

As jy wil kyk na 'n kind wat in die behoefte van sorg en beskerming, die toepassing van die kind by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling kantoor of by' n geakkrediteerde organisasie beskerming van die kind te bevorder.

Pleegsorg is die tydelike plasing van 'n kind wat in die behoefte van versorging en beskerming. Die kind word geplaas in die sorg van 'n geskikte persoon wat nie die ouer of voog van die kind.

Wie kwalifiseer om 'n pleegkind word?

Die kind moet:

 • onder 18 jaar oud is en / of
 • verlaat is of wat wees gelaat is en is sonder enige sigbare middel van ondersteuning
 • vertoon gedrag wat nie deur die ouer of versorger beheer word
 • word wat op die strate of bedel vir 'n lewe
 • word verslaaf aan 'n afhanklikheidsvormende stof en sonder enige ondersteuning behandeling te verkry vir so' n afhanklikheid is ook uitgebuit of blootgestel aan uitbuiting
 • word in gevaar as terug na die bewaring van die ouer, voog of versorger
 • word in 'n toestand van fisiese of geestelike verwaarlosing, mishandel, misbruik of beskadig deur' n ouer, 'n versorger,' n persoon wat ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n familielid van die kind het of deur' n persoon onder wie se beheer die kind is.

Wie kwalifiseer om 'n pleegouer te word?

Om te kwalifiseer as 'n pleegouer, moet jy:

 • word 18 jaar of ouer
 • moet geskikte en gepaste
 • wees bereid en in staat om die kind te onderhou
 • in staat wees om 'n bevorderlike omgewing vir die kind se groei en ontwikkeling te voorsien

Jy kan net bevorder 'n kind wat gebaseer is op die tydperk wat in die hofbevel. Sodra die aangeduide tydperk van die hofbevel verval het, kan die voorsittende beampte na die lees van die aanbeveling van die maatskaplike werker die tydperk van die hofbevel.

Wat om te doen

 • Dien 'n kind te kweek by jou naaste Departement van Maatskaplike Ontwikkeling kantoor of' n geakkrediteerde beskerming van die kind organisasie.
 • Jy sal verwys word na 'n maatskaplike werker wat' n ondersoek sal doen.
 • Die maatskaplike werker sal evalueer die kind se omstandighede.
 • Jy sal ook geassesseer word en gekeur vir geskiktheid vir 'n pleegouer te wees.
 • Handig die volgende:
  • 'n beëdigde verklaring dat die kind is verlate (indien van toepassing)
  • dood sertifikate van die ouers (indien van toepassing)
  • geboortesertifikaat van die kind (indien van toepassing) - As die kind het geen geboortesertifikaat, sal die maatskaplike werker help om in die verkryging van die geboortesertifikaat
  • jou ID-dokument.
 • Biologiese ouer / s en die kind moet betrokke wees by die proses
 • In gevalle waar die kind is verlate of wat wees gelaat is, sal die maatskaplike werker help om aan 'n advertensie in koerante en wag reaksie van die publiek vir' n maand.
 • Die maatskaplike werker sal 'n verslag saam te stel en dit aan die Children's Court met aanbevelings.
 • Gebaseer op die maatskaplike werker se verslag, kan die voorsittende beampte by die hof vind die kind te wees in die behoefte van versorging en beskerming.
 • Die voorsittende beampte sal 'n hofbevel die goedkeuring van die plasing van die kind met die pleegouer. Die hofbevel sal die name van die pleegouer, die pleegkind en die duur van die bevordering van plasing.

Let wel: As die hofbevel uitgereik is nie, jy kan aansoek doen vir 'n pleegsorgtoelae by jou naaste SASSA kantoor. Die kind mag ook vrygestel word van die betaling van gelde by 'n openbare skool en openbare gesondheidsorg instellings. Vir die kind te vrygestel word van betaling van skoolgeld, jy het in te vul aansoekvorm wat beskikbaar is by die skool, en 'n afskrif van die hofbevel indien

Tydsduur

Die ondersoek en afhandeling van die ondersoek wissel van geval tot geval.

Hoeveel kos dit

Die diens is gratis.

Vorms om in te vul

Alle vorms is beskikbaar by die kantoor van u naaste Departement vir Maatskaplike Ontwikkeling.

Wie om te kontak

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling provinsiale kantore kontak lys

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000