Enock Mgijima Local Municipality

Executive Mayor: Mtandazo Qhaqmangwana, Cllr

Postal Address:
  • PO Box 1, MOLTENO, 5500
Street Address:
  • 39 Smit Street, MOLTENO
Phone:
045 967 0021
045 967 0176
Fax:
045 967 0467
Cell:
071 994 7931
083 656 5340

Head of Communications: Zuko Dywili, Mr

Postal Address:
  • PO Box 1, MOLTENO, 5500
Street Address:
  • 39 Smit Street, MOLTENO
Phone:
045 967 0021
045 967 0176
Fax:
045 967 0467

Information Officer (PAIA): Simphwe Dyantyi, Mr

Postal Address:
  • PO Box 1, MOLTENO, 5500
Street Address:
  • 39 Smit Street, MOLTENO
Phone:
045 967 0021
045 967 0176
Fax:
045 967 0467
Cell:
083 619 7153

Municipal Manager: Zamuxolo Shasha, Mr

Postal Address:
  • PO Box 1, MOLTENO, 5500
Street Address:
  • 39 Smit Street, MOLTENO
Phone:
045 967 0021
045 967 0176
Fax:
045 967 0467
Cell:
072 261 1510