Go ngwadišwa bjalo ka molefi wa motšhelo

O swanetše go ingwadiša bjalo ka motho yo a lefago motšhelo le Tirelo ya Metšhelo ya Afrika Borwa (SARS) ge e le gore o hwetša tšhelete ye e fetago tšhelete ye e beilwego ye e bewago ngwaga o mongwe le o mongwe. O swanetše go ingwadiša mo matšatšing a 60 ka morago ga go hwetša letseno. Ingwadiše bjalo ka motho yo a lefago motšhelo, ka go tlatša foromo ya go ingwadiša ya IT77 ye e ka hwetšwago websaeteng ya SARS.

Ka fao o ka romelago foromo ya motšhelo wa letseno – batho

Ge o šetše o ngwadišitšwe go lefa motšhelo ebile o filwe nomoro ya gago ya motšhelo, o ka ingwadišetša eFiling go www.sarsefiling.co.za gomme wa romela diforomo tša motšhelo ka elektroniki inthaneteng ge sehla sa motšhelo se thoma. Ge o sa ingwadišetše eFiling, SARS e tla go romela foromo ye o swanetšego go e tlatša gomme o e romele go bona.

O swanetše go romela foromo ya motšhelo go SARS ka nepo ya gore SARS e hlakanye ge eba o swanetše go lefa motšhelo o mongwe goba ge eba ba swanetše go go bušetša tšhelete ye nngwe ya motšhelo. Motšhelo wa letseno ke motšhelo wo o tlwaelegilego wo o lefšago go letseno la gago le le lefišwago motšhelo.

Hwetša dintlha ka botlalo mabapi le ka fao o ka ingwadišago bjalo ka motho yo a lefago motšhelo le ka fao o ka romelago diforomo tša gago tša motšhelo goba ikgokaganye le SARS go hwetša tshedimošo ka botlalo.